Viimeksi päivitetty 5.3.2019

Agendium Oy:n yleiset sopimusehdot

Ota yhteyttä

1.   Yleistä

Näitä yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä “Sopimusehdot”) sovelletaan Agendium Oy:n (jäljempänä“Palveluntarjoaja”) ja Agendium Oy:n sähköisten palvelujen (jäljempänä ”Palvelu” tai “Palvelut”) käyttäjän (jäljempänä “Asiakas”) väliseen sitovaan sopimukseen (jäljempänä “Sopimus”). Palvelujen käytön edellytyksenä on Sopimusehtojen hyväksyminen ja noudattaminen. Käyttämällä Palveluita hyväksyt nämä Sopimusehdot sekä niiden osan muodostavan liitteen Sopimusliite henkilötietojen käsittelystä. Kulloinkin voimassaolevat Sopimusehdot ja Palveluntarjoajan Tietosuojaseloste ovat luettavissa Palveluntarjoajan kotisivuilla ja / tai muutoin Palvelujen yhteydessä. Sopimusehtoja ei sovelleta Tietosuojamalli-palveluun.

Palvelut ovat Palveluntarjoajan tietoverkon välityksellä tarjoamia tietokoneohjelmistoon perustuvia SaaS-palveluita. Palveluntarjoaja voi tarjota Palveluissa tai niiden yhteydessä lisäpalveluita, joista peritään erillinen maksu.

Sopimus syntyy, kun Asiakas hyväksyy Palveluntarjoajan tekemän tarjouksen. Rekisteröityessään käyttäjäksija luodessaan käyttäjätilin (jäljempänä ”Tili”) Asiakas saa oikeuden käyttää Palveluntarjoajan kanssa sovittua Palvelua tai Palveluita sisäisessä toiminnassaan Sopimusehtojen sekä muiden Palvelun tai Palveluiden käyttöä koskevien ohjeiden mukaisesti.

2.   Sopimuksen kesto ja tilauksen irtisanominen

Tilaukset tehdään joko kuukaudeksi tai vuodeksi, ja ne voivat koskea yhtä tai useampaa Palvelua. Tilausjakso jatkuu uutena yhtä pitkänä määräaikaisena tilausjaksona, mikäli Asiakas ei irtisano Sopimusta ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palveluntarjoajalle viimeistään 30 päivää ennen kuluvan tilausjakson päättymistä. Tilausjakson uusiutuessa Asiakkaan katsotaan hyväksyvän kulloinkin ajantasaisimmat Sopimusehdot.

Asiakas on itse vastuussa lakisääteisten tai muutoin merkityksellisten aineistojen siirtämisestä pois Palveluista ennen Sopimuksen päättymistä.

3.   Sopimuksen muuttaminen tai siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Sopimusehtoja ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti vähintään yhtä kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Palvelujen hintaa koskevat muutokset astuvat voimaan aikaisintaan Asiakkaan seuraavan laskutusjakson alussa.

Jos Sopimusehtojen muutos olisi olennainen ja Asiakkaan tilausjaksoa on ilmoitushetkellä jäljellä enemmän kuin 30 päivää, Asiakas ja Palveluntarjoaja voivat Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä sopia noudattavansa aiempia Sopimusehtoja Asiakkaan kuluvan tilausjakson päättymiseen asti.

Asiakas voi siirtää Sopimuksen kolmannelle osapuolelle ainoastaan Palveluntarjoajan etukäteisellä kirjallisella suostumuksella. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Sopimuksessa sille määritetyt oikeudet ja velvollisuudet osittain tai kokonaan kolmannelle osapuolelle ilman Asiakkaan erillistä hyväksyntää.

4.   Palvelujen toimittaminen

Palvelut toimitetaan”sellaisina kuin ovat”. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelujen toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelut toimivat käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi. Palvelut pidetään kuitenkin lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Lisäksi Palveluntarjoaja pyrkii mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan Palveluissa tapahtuvista Asiakkaan kannalta olennaisista katkoksista tai muista häiriöistä etukäteen ja suorittamaan Palvelujen ylläpitoon liittyvät toimenpiteet muutoinkin siten, että ne haittaavat Palvelujen käyttöä mahdollisimman vähän.

5.   Oikeudet ja velvollisuudet

Asiakas sitoutuu antamaan oikeat ja riittävät rekisteröinti- ja maksutiedot. Palvelun tai Palvelujen käyttöönotosta sopiva henkilö vakuuttaa olevansa oikeutettu edustamaan Asiakasta. Tiedoissa tapahtuneista muutoksista, mukaan lukien hinnoitteluun vaikuttavat tekijät, on viipymättä ilmoitettava Palveluntarjoajalle. Jos Asiakkaan rekisteröinnin yhteydessä antamat tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai muulla tavoin puutteellisiksi, Palveluntarjoajalla on oikeus olla toimittamatta Palveluita.

Asiakas ei saa luovuttaa Tilin hallintaa kolmansille osapuolille. Asiakas voi kuitenkin kutsua käyttäjiä käyttämään Tiliä lukuunsa myös kolmansista organisaatioista. Jos Tili,sen hallinnan mahdollistavat tiedot tai Tiliä käyttämään kutsuttujen tahojen kirjautumistiedot joutuvat vääriin käsiin, Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava asiasta Palveluntarjoajalle.

Asiakas sitoutuu noudattamaan Sopimusta, lakia ja hyvää tapaa Palveluita käyttäessään. Palveluntarjoajalla on oikeus katkaista Palvelujen toimittaminen ja poistaa yllä mainittujen vastaiseen toimintaan käytetty materiaali välittömästi ja ilman etukäteisilmoitusta.

Asiakas vastaa itsesiitä, että aineisto, jonka Asiakas haluaa tai joka Asiakkaan lain nojalla tulee säilyttää, on siirretty pois Palveluista ennen Sopimuksen päättymistä ja/taiTilin lukitsemista.

Asiakkaan tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle Palvelujen palvelukuvauksesta olennaisesti poikkeavasta toiminnasta tai muusta virheestä.

6.   Käyttäjätilillä olevien tietojen säilyttäminen

Palveluntarjoaja lukitsee Tilin, jos Asiakas ei ole tehnyt maksullista tilausta erikseen sovitun kokeilujakson jälkeen, tilausjakso on päättynyt, maksu on viivästynyt tai laiminlyöty, Tili ja/tai sille kirjautumisen mahdollistavat tiedot ovat joutuneet kolmannen haltuun tai Asiakas on käyttänyt Palveluita Suomen lain,Sopimusehtojen tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.

Jos Tili on lukittumaksun viivästymisen tai laiminlyönnin johdosta, Palveluntarjoajalla on oikeus periä tilin avaamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset Asiakkaalta. Sama koskee tilannetta, jossa Tili ja/tai sille kirjautumisen mahdollistavat tiedot ovat päätyneet kolmannen haltuun Asiakkaan huolimattomuudesta johtuen. Palveluntarjoaja arvioi Palvelujen uudelleenavaamisen mahdollisuuden tapauskohtaisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Tili ja Asiakkaan Palveluissa syöttämät tiedot, kun Asiakkaan Tili on ollut lukittuna kolmen kuukauden ajan. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Tili ja sillä olevat tiedot välittömästi, jos Asiakas on käyttänyt Palveluita lain, tämä Sopimuksen tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.

Palveluntarjoaja ylläpitää varmuuskopiota Asiakkaan Palveluissa syöttämistä tiedoista. Tiedot varmuuskopioidaan vähintään kerran vuorokaudessa ja säilytetään vähintään seitsemän päivän ajan. Alkuperäisten tietojen katoamiseen myötävaikuttaneelta Asiakkaalta voidaan veloittaa varmuuskopion palauttamisesta aiheutuneet kustannukset. Palveluntarjoaja poistaa kaikki  Asiakkaan Palveluissa syöttämät tiedot kuuden kuukauden sisällä Sopimuksen päättymisestä, ellei toisin ole sovittu.

7.   Palvelussa oleva aineisto ja immateriaalioikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet Palveluihin, niiden sisältöön, ominaisuuksiin jatoiminnallisuuksiin sekä niiden myöhempiin muutoksiin kuuluvat yksin Palveluntarjoajalle tai sen lisenssinantajille. Asiakas saa Sopimuksen voimassaoloajaksi rajoitetun ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Palvelua tai Palveluita omassa sisäisessä liiketoiminnassaan Sopimuksen ja Sopimusehtojen mukaisesti. Palvelujenja niiden sisällön tai osien kopiointi, jäljentäminen, eteenpäin välittäminen, levittäminen tai käyttäminen muuten kuin näiden Sopimusehtojen mukaisesti on ehdottomasti kielletty.

Kaikki Asiakkaan Palveluihin syöttämä sisältö kuuluu Asiakkaalle. Asiakas myöntää Palveluntarjoajalle oikeuden käsitellä tällaisia tietoja siinä määrin kuin se on tarpeen Palvelujen tarjoamiseksi. Asiakas vastaa omasta aineistostaan ja sen laillisuudesta, sekä erityisesti siitä, että se ei loukkaa kolmansien osapuolten tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta. Sama koskee Asiakkaan oikeutta siirtää henkilötietoja Palveluihin ja käsitellä niitä.

8.   Hinnat ja laskutus

Palveluiden laskutusjakso on sama kuin tilausjakso. Palvelut laskutetaan Asiakkaan tilauksen tekemisen yhteydessä valitsemalla tavalla. Mikäli laskutustapaa ei ole sovittu, Palvelut laskutetaan etukäteen 12 kuukauden jaksoissa. Lisäpalvelut veloitetaan joko yhdessä Palvelujen kanssa tai erillisellä laskulla.

Ellei toisin olekirjallisesti sovittu, Palvelujen ja niihin liittyvien lisäpalveluiden hinnat määräytyvät Palveluntarjoajan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hintoihin lisätään lain mukainen arvonlisävero, jos toisin ei ole ilmoitettu. Hinta määräytyy tilausjakson alkamishetken mukaan.

Jos Asiakkaan maksusuoritus viivästyy yli 14 päivää, Palveluntarjoajalla on oikeus katkaista maksuviivästystä koskevan Palvelun tai Palvelujen tarjoaminen sekä periä viivästyneistä suorituksista lain mukainen viivästyskorko, samoin kuin kohtuullinen muistutusmaksu maksukehotuksesta. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, saatava siirretään perintätoimiston perittäväksi.

9.   Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja ei takaa Palveluissa olevan tiedon tai muun materiaalin oikeellisuutta, täsmällisyyttä tai kattavuutta. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa käyttäjien esittämistä näkemyksistä tai mielipiteistä.

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan Palveluihin syöttämien tietojen tai dokumenttien tuhoutumisen, katoamisen tai muuttumisen aiheuttamista vahingoista eikä niiden uudelleenluomisen aiheuttamista kustannuksista, mutta se ylläpitää niistä varmuuskopiota Sopimusehtojen mukaisesti. Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin toimenpiteistä, joita Asiakkaan palveluksessa olevat tai Asiakkaan muutoin valtuuttamat henkilöt suorittavat.

Kumpikaan osapuoli ei vastaa toisilleen aiheutuneesta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Vastuunrajoitus ei koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, eikä vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet siitä, että Asiakas on luovuttanut Palvelun tai Palvelujen käyttöoikeuden tai -oikeuksia kolmansille osapuolille.

Palveluntarjoajan Sopimukseen liittyvä kokonaisvastuu on rajoitettu Asiakkaan kyseessä olevasta Palvelusta vahinkotapahtumaa edeltävien kahdentoista kuukauden aikana maksamaan määrään (pois lukien arvonlisävero).

10.   Henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja voi kerätä ja käsitellä henkilötietoja Palvelujen tarjoamiseksi. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Palveluntarjoajan henkilötietojen käsittelyä koskevat vastuut ja velvollisuudeton määritelty tarkemmin liitteessä Sopimusliite henkilötietojen käsittelystä. Palvelujen käyttäjien henkilötietojenkäsittelystä kerrotaan tarkemmin Käyttäjärekisterin tietosuojaselosteessa.

Palveluntarjoajan on Asiakkaan kirjallisesti sitä pyytäessä poistettava käsittelemänsä henkilötiedot. Palveluntarjoaja poistaa henkilötiedot kuuden kuukauden sisällä Sopimuksenpäättymisestä, ellei toisin ole sovittu.

11.   Muut ehdot

Sekä Palveluntarjoajaettä Asiakas sitoutuvat pitämään tietoonsa saamat toisen osapuolen liikesalaisuudet ja muut luottamukselliseksi ymmärrettävät vastaavat tiedot jaaineistot salassa.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Asiakkaan nimeä ja logoa referenssikäytössä, ellei Asiakas ole sitä nimenomaisesti kieltänyt.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Asiakkaan Palveluihin syöttämiä aineistoja Palvelujen tai Palveluntarjoajan muiden tuotteiden kehittämisessä ja tarjoamisessa anonyymistisiten, että Asiakasta ei voida tunnistaa tai yksilöidä.

Nämä Sopimusehdot sisältävät kaiken, mitä osapuolet ovat tässä asiassa sopineet ja kumoavat kaikki aikaisemmat tämän sopimuksen liitteissä kuvattuja palveluja koskevat osapuoltenväliset sopimukset, tarjoukset, sitoumukset ja muut tahdonilmaisut, ellei toisin kirjallisesti sovita.

12.   Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Tähän Sopimukseensovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei neuvotteluissa päästä yksimielisyyteen, Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelynpaikka on Helsinki.

Vaikka jokin tämän Sopimuksen kohta todettaisiin pätemättömäksi, laittomaksi taikannekelvottomaksi, se ei vaikuta muiden sopimuskohtien pätevyyteen, vaan ne säilyvät voimassa.

13.   Yhteystiedot

Lisätietoja Sopimusehdoista:

Agendium Oy (Y-tunnus:2410237-8)

Kalevantie 2 33100, Tampere Suomi

Puh: +358 10 231 6010
Sähköposti: info@agendium.com